Posadzki przemysłowe

Podłoga samopoziomująca trudno nazwać know-how w budownictwie, ale w krajach europejskich iw naszym kraju jest używana od dawna. To, co naprawdę się zmieniło, to zakres jego zastosowania i zmienność posadzki. Ten artykuł pochodzi z https://otomistrz.pl/posadzki-przemyslowe-informacje/

Posadzki przemysłowe. Informacje ogólne
Najważniejszymi elementami każdego budynku są podłogi i podłogi. to jeden z najbardziej elementów wykończeniowych, którego zadaniem jest bezpieczne i swobodne przemieszczanie się osób, zwierząt, środków transportu, a także pozwala na przechowywanie produktów. Posadzki przemysłowe to również element dekoracyjny, który kształtuje i wpływa na ostateczną estetykę mocy i jej wygląd. Posadzki powinny być funkcjonalne i ekonomiczne oraz dostosowane do potrzeb użytkowych, dlatego podłogi należy wykonywać i projektować z odpowiednią wytrzymałością na obciążenia, natężenie ruchu oraz z dbałością o ich ostateczną estetykę.

Kolejną istotną kwestią przy wykonywaniu podłoża jest ich grubość, a mianowicie posadzki powinny mieć taką samą grubość na całej powierzchni, na równym poziomie, profesjonalnie wykonane iz wykorzystaniem odpowiednich jakościowo materiałów. Dlatego trudność wykonania podłogi nie powinna być przemyślana, zaprojektowana i powierzona profesjonalnej firmie, która skupia się na tego typu realizacji.

Posadzki przemysłowe powstają głównie w zakładach produkcyjnych, halach magazynowych, czyli ogólnie w obiektach przemysłowych.

Budowa posadzki przemysłowej
Posadzki przemysłowe to elementy konstrukcyjne wykonywane od spodu lub sufitu. Posadzki przemysłowe zawierają kolejne warstwy konstrukcyjne, jak pokazano na poniższym rysunku:

Podglebie
Warstwa nośna – podkonstrukcje
Warstwa poślizgowa
Płyta betonowa
Górna warstwa
Warstwy konstrukcyjne posadzki przemysłowej
Rys.: Warstwy konstrukcyjne posadzki przemysłowej

Każda warstwa konstrukcyjna posadzki gospodarczej pełni swoją niezależną funkcję w przenoszeniu obciążeń na podłogę lub strop oraz zabezpiecza przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi.

Podłoże do podłóg przemysłowych
Podłoże, na którym chcielibyśmy uformować naszą posadzkę przemysłową, musi mieć odpowiednią nośność na całej swojej powierzchni, ponieważ to podłoże będzie przyjmowało wszystkie naprężenia i obciążenia wynikające z setek występujących na posadzce gospodarczej.

Kolejne wymagania dla podłoży glebowych:

Nawet rozliczenie
Stopień zagęszczenia
Mrozoodporność
Aby powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli oczywiście w dominującej bazie naziemnej ich nie ma, wykonujemy takie prace budowlane jak: wymiana gruntu, budowa nasypu budowlanego, odziarnianie, stabilizacja mechaniczna lub chemiczna. Podłoże powinno mieć nawet odpowiednią równość, a jego tolerancja nie powinna przekraczać 2 cm. mierzone na sąsiedztwie 4 metrów.

Podłoga przemysłowa
Fundament jest jednym z trzech podstawowych elementów gruntu, który odgrywa naprawdę ważną rolę, a mianowicie przejmuje setki i mechaniczne naprężenia podłoża, a następnie przenosi go na dno w taki sposób, aby jego struktura nie uległa uszkodzeniu. dodatkowo zapewnia prawdopodobieństwo odkształcenia się w płycie betonowej stropu ekonomicznego, tworzy spójne podparcie nośne na całej powierzchni oraz zwiększa wytrzymałość posadzki ekonomicznej. Wymienione wyżej zadania związane z inspiracją podłoża nie są jedynymi. Podkonstrukcja zapobiega również procesowi kluczowania, czyli pionowemu ruchowi boków poszczególnych pól stropowych.

Dlatego konieczne jest ustalenie dopuszczalnej grubości inspiracji dla podłoża i, co najważniejsze, dobór materiałów do jego wykonania. długotrwałe użytkowanie podłoża tj. ruch pieszy, wózki widłowe, samochody, masa przewożonego towaru, czyli tzw. dynamiczne obciążenia krótkotrwałe, także dlatego, że magazynowanie materiałów, czyli statyczne obciążenia długotrwałe, będzie miało istotny wpływ na grubość i rodzaj podłoża gruntowego. Z reguły grubość podłoża gruntowego wynosi średnio od 15 do 40 cm. najczęściej składa się ze żwiru lub mieszanek żwirowo-piaskowych, tłucznia, klina o różnej granulacji lub po prostu chudego fundamentu betonowego.

Podkłady do podłóg przemysłowych
Podkłady podłogowe są zasadniczo najważniejszymi elementami konstrukcji posadzki przemysłowej. stawia im się przede wszystkim ważne zadanie, jakim jest wymaganie ponad setek i naprężeń wynikających z użytkowania gruntu. podkład gruntowy tam jest. najczęściej podkłady podłogowe wykonuje się z betonu C20 / 25-C35 / 45. Ważnym elementem podkładu betonowego jest jego zbrojenie, które może być wykonane z tradycyjnego zbrojenia siatką stalową lub z tzw. włókna stalowego. z uwagi na fakt, że zastosowane betony są materiałami silnie skurczowymi, powierzchnię podkładów betonowych należy podzielić na mniejsze płyty betonowe wykonując poziome (przeciwskurczowe) również jako szczeliny robocze i dylatacyjne. Kolejną ważną rzeczą jest to, aby zewnętrzne wykończenie podłoża betonowego wykonano wytrzymałą i łatwą do czyszczenia warstwą. W tym celu stosuje się specjalne posypki mineralne, które łączy się z mokrą warstwą betonu jako warstwy monolityczne. Ta technologia nosi nazwę DST (Dry Shake Topping). Potocznie o podłogach przemysłowych mówi się również jako o utwardzonych powierzchniowo lub gładkich posadzkach zacieranych.

Przemysłowe posadzki zacierane na gładko. Charakterystyka systemu
Posadzki przemysłowe, zwane również gładkimi kielniami, wykonywane są jako posadzki betonowe z monolitycznie połączoną warstwą ścieralną. aby uformować tę warstwę ścieralną, stosuje się różnego rodzaju posypki mineralne, które są mieszanką cementów, wypełniaczy wspomaganych prażonymi tlenkami i dodatkami uszlachetniającymi. Podłogi wykonane w technologii podłogowej DST mają wiele zalet i zalet, a mianowicie dłuższą żywotność podłoża, wysoką odporność na uderzenia, niższy stopień wchłaniania substancji płynnych, redukcję zapylenia i śliskości powierzchni.

Parametry posadzki przemysłowej:

Odporność na ścieranie zgodna z BCA: 0,035 mm
Odporność na ścieranie zgodna z Bohme: max. 4,0 cm3 / 50 cm2
Wytrzymałość na ściskanie po 28 spodniach: min. 70 MPa
Technologia wykonania posadzek przemysłowych
Wykonanie posadzki przemysłowej może być procesem technologicznym, na który składa się wiele etapów i prac wykonywanych w sposób ciągły. nie możesz przerwać pracy i skończyć jej od razu. Dlatego cały proces powinien być wykonywany przez profesjonalny zespół wykonawców. to cała sekwencja prac technologicznych połączonych ze sobą w jeden proces wykonawczy.

Podstawa betonowa do posadzek przemysłowych
Posadzki o utwardzonej powierzchni  wykonane na prefabrykowanym chudym podłożu betonowymkategoria betonu do jego produkcji to typowo C 10/15stąd grubość wynosi 710 cmIzolację mokrą i antypoślizgową z czarnej folii o grubości 0,2 mm układa się na betonowym podłożu w jednej warstwie na zakład lub w dwóch warstwach na krzyżNależy zauważyćże poszczególne paski folii nakłada się na siebieaby beton nie wpadał w folię podczas układania betonuBetonktórego używamy do wykonania taniej podłogimoże być posadzką betonową o minimalnej klasie C25 / 30 lub wyższejTaktyka użytkowania gruntu przez dłuższy czas determinuje dobór odpowiedniej klasy betonuWzmocnienie może być istotnym elementem naszej podłogiIstnieje kilka możliwych rozwiązańsiatka stalowawłókna stalowe lub włókna kopolipropylenowe. dodatkowo jako dodatek przeciwskurczowy zwykle stosuje się włókno polipropylenowe.

Szczeliny skurczowe w posadzkach betonowych
Po wykonaniu posadzki użytkowej należy wykonać dylatacje skurczowektóre pełnią rolę technologicznych pęknięć w betonie wynikających ze skurczu betonu podczas wiązania mieszanki betonowejO stopniu widoczności szczelin w posadzkach betonowych decyduje:

Konstruktywna dekoracja hali (obecność lub brak podpór)
rodzaj użytego cementua tym samym ilość rozproszonego zbrojenia
grubość płyty betonowej do dna.
Dylatacje wykonuje się poprzez cięcie gruntu w polach 6×6 mbI na głębokość około 1/3 grubości gleby.

Zwiększenie tej siły jest zwykle osiągane poprzez:
użycie betonu premium
wymiana kruszyw naturalnych (żwiruna tłuczeń (piasek)
zastosowanie tradycyjnego zbrojenia w postaci 2 warstw siatki stalowej
zastosowanie zbrojenia rozproszonego we włóknach stalowych